Thông báo lịch cắt điện

Ngày 28/10/2016 09:13:56

Ngày 01;02/11/2016 cắt điện

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LUẬN KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:26/TB-UBND

Luận Khê, ngày 28 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Lịch Cắt điện


Căn cứ thông báo của Chi nhánh Điện lực huyện Thường Xuân.

Thông báo cắt điện vào thời gian:

Ngày 01/11/2016 từ 06h30-17h00

Ngày 02/11/2016 sáng từ 06h30-07h00, Chiều từ 16h30- 17h00

Vậy VPUBND xã thông báo cho cán bộ và nhân dân trong xã biết để tiện sắp xếp công việc.

VP. UỶ BAN NHÂN DÂN

Phạm Minh Thảo

Thông báo lịch cắt điện

Đăng lúc: 28/10/2016 09:13:56 (GMT+7)

Ngày 01;02/11/2016 cắt điện

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LUẬN KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:26/TB-UBND

Luận Khê, ngày 28 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Lịch Cắt điện


Căn cứ thông báo của Chi nhánh Điện lực huyện Thường Xuân.

Thông báo cắt điện vào thời gian:

Ngày 01/11/2016 từ 06h30-17h00

Ngày 02/11/2016 sáng từ 06h30-07h00, Chiều từ 16h30- 17h00

Vậy VPUBND xã thông báo cho cán bộ và nhân dân trong xã biết để tiện sắp xếp công việc.

VP. UỶ BAN NHÂN DÂN

Phạm Minh Thảo

Từ khóa bài viết:, ,