Truy cập

Hôm nay:
120
Hôm qua:
65
Tuần này:
339
Tháng này:
1104
Tất cả:
248331

Ủy ban MTTQ Xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lương Văn Long
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Lang Thanh Tiên
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Vi Thị Luyến
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Cầm Bá Thôn
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Cầm Bá Minh
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Lang Huy Cẩn
Điện thoại:
Thư điện tử:
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lương Văn Long
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Lang Thanh Tiên
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Vi Thị Luyến
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Cầm Bá Thôn
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Cầm Bá Minh
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Lang Huy Cẩn
Điện thoại:
Thư điện tử: