Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
65
Tuần này:
329
Tháng này:
1094
Tất cả:
248321

Khái Quát Tình Hình Địa Phương Xã Luận Khê

Ngày 02/10/2020 09:47:57

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LUẬN KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIỚI THIỆU CHUNG XÃ LUẬN KHÊ

1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Luận Khê là một xã miền núi vùng sâu, nằm phía Nam của huyện Thường Xuân.

- Phía Đông giáp xã Luận Thành

- Phía Tây giáp xã Xuân Thắng

- Phía Nam giáp xã Tân Thành

- Phía Bắc giáp xã Xuân Cao

Cách trung tâm huyện khoảng 27 km. Có tổng diện tích tự nhiên là: 5.664,84 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là: 3.984,85 ha, diện tích đất trồng lúa nước là: 292,68 ha. Tổng số hộ trên địa bàn xã là: 1591 hộ; số dân là: 6890 người. Trong đó dân tộc Thái chiếm 97%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 chiếm 20,98%.

Xã được cơ cấu thành 10 thôn bản, địa hình phức tạp, đồi núi dốc cao, đường xá đi lại khó khăn, bị ngăn cách bởi nhiều dốc núi khe suối, trình độ dân trí không đồng đều.

2. Về cơ cấu bộ máy Nhà nước xã Luận Khê

- Về cán bộ công chức cấp xã

Xã Luận Khê hiện tại bố trí sắp xếp 23 cán bộ, công chức (bao gồm cả Công an chính quy)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Vi Thanh Bình

BT Đảng ủy

0866150005

2

Cầm Bá Thôn

PBTT-CT HĐND

0988356011

3

Lương Văn Thạch

CT UBND

0979515216

4

Vi Thị Luyến

PCT HĐND

0348208583

5

Vi Văn Phòng

PCT UBND

0903242789

6

Lang Thanh Xuân

PCT UBND

0987449208

7

Lang Văn Thỏa

CT MTTQ

0971624335

8

Lương Thị Biên

CT Hội LHPN

0374128245

9

Vi Văn Ước

CT Hội CCB

0987929576

10

Lương Văn Lợi

BT Đoàn TN

0976154223

11

Vi Thi Vinh

CT Hội ND

0385536110

12

Cầm Văn An

CHT BCH QS

0374534558

13

Nguyễn Văn Dương

Trương CA

0961380386

CA chính quy

14

Phạm Ngọc Cảnh

VP-TK

0941899678

15

Vi Văn Nhất

VP-TK

0961874322

16

Lang Anh Tuấn

VH-CSXH

0329850676

17

Lang Đức Tài

CS LĐTBXH

0368121169

18

Lương Văn Đoàn

KT ngân sách

0868264123

19

Lang Thanh Văn

Địa chính XD

0914823382

20

Mai Thị Hiếu

Địa chính NN

0947217765

21

Lang Văn Đoàn

TP-HT

0385534486

22

Bùi Đình Đức

TP-HT

0866163581

23

Lò Thị Thắng

KT chuyên thu

0858273816

- Về cán bộ hoạt động không chuyên trách, hội đặc thù cấp xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lang Văn Quyền

CHP BCH QS

0979546703

2

Lang Thanh Tiên

PCT MTTQ

0337526791

3

Vi Thị Vân

PCT Hội LHPN

0347278216

4

Lương Văn Lành

PCT Hội ND

0988502491

5

Cầm Bá Thêm

PCT Hội CCB

0867811583

6

Cầm Bá Đại

PBT Đoàn TN

0365307095

7

Cầm Bá Tuyên

CB Thú y - KN

0335643353

8

Cầm Bá Níu

CT Hội NCT

0333079527

- Về thôn bản sắp xếp theo phương án trưởng thôn kiêm CA viên, BT kiêm trươgnr ban công tác mặt trận.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lang Văn Soạn

T.Thôn Ngọc Trà

0376653088

2

Lang Văn Đợi

T.Thôn Mơ Thắm

0915640385

3

Lữ Văn Toán

T.Thôn Hún

0357769007

4

Lữ Văn Thắng

T.Thôn Yên Mỹ

0377218286

5

Cầm Văn Để

T.Thôn An Nhân

0866046123

6

Lang Văn Chung

T.Thôn Chiềng

0334010271

7

Cầm Bá Ngoan

T.Thôn Buồng

0365936147

8

Vi Văn Ót

T.Thôn Kha

0974520213

9

Cầm Thanh Bình

T.Thôn Nhàng

0346542144

10

Vi Văn Hùng

T.Thôn Hợp Nhất

0388596423

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LUẬN KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIỚI THIỆU CHUNG XÃ LUẬN KHÊ

1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

Luận Khê là một xã miền núi vùng sâu, nằm phía Nam của huyện Thường Xuân.

- Phía Đông giáp xã Luận Thành

- Phía Tây giáp xã Xuân Thắng

- Phía Nam giáp xã Tân Thành

- Phía Bắc giáp xã Xuân Cao

Cách trung tâm huyện khoảng 27 km. Có tổng diện tích tự nhiên là: 5.664,84 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là: 3.984,85 ha, diện tích đất trồng lúa nước là: 292,68 ha. Tổng số hộ trên địa bàn xã là: 1591 hộ; số dân là: 6890 người. Trong đó dân tộc Thái chiếm 97%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 chiếm 20,98%.

Xã được cơ cấu thành 10 thôn bản, địa hình phức tạp, đồi núi dốc cao, đường xá đi lại khó khăn, bị ngăn cách bởi nhiều dốc núi khe suối, trình độ dân trí không đồng đều.

2. Về cơ cấu bộ máy Nhà nước xã Luận Khê

- Về cán bộ công chức cấp xã

Xã Luận Khê hiện tại bố trí sắp xếp 23 cán bộ, công chức (bao gồm cả Công an chính quy)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Vi Thanh Bình

BT Đảng ủy

0866150005

2

Cầm Bá Thôn

PBTT-CT HĐND

0988356011

3

Lương Văn Thạch

CT UBND

0979515216

4

Vi Thị Luyến

PCT HĐND

0348208583

5

Vi Văn Phòng

PCT UBND

0903242789

6

Lang Thanh Xuân

PCT UBND

0987449208

7

Lang Văn Thỏa

CT MTTQ

0971624335

8

Lương Thị Biên

CT Hội LHPN

0374128245

9

Vi Văn Ước

CT Hội CCB

0987929576

10

Lương Văn Lợi

BT Đoàn TN

0976154223

11

Vi Thi Vinh

CT Hội ND

0385536110

12

Cầm Văn An

CHT BCH QS

0374534558

13

Nguyễn Văn Dương

Trương CA

0961380386

CA chính quy

14

Phạm Ngọc Cảnh

VP-TK

0941899678

15

Vi Văn Nhất

VP-TK

0961874322

16

Lang Anh Tuấn

VH-CSXH

0329850676

17

Lang Đức Tài

CS LĐTBXH

0368121169

18

Lương Văn Đoàn

KT ngân sách

0868264123

19

Lang Thanh Văn

Địa chính XD

0914823382

20

Mai Thị Hiếu

Địa chính NN

0947217765

21

Lang Văn Đoàn

TP-HT

0385534486

22

Bùi Đình Đức

TP-HT

0866163581

23

Lò Thị Thắng

KT chuyên thu

0858273816

- Về cán bộ hoạt động không chuyên trách, hội đặc thù cấp xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lang Văn Quyền

CHP BCH QS

0979546703

2

Lang Thanh Tiên

PCT MTTQ

0337526791

3

Vi Thị Vân

PCT Hội LHPN

0347278216

4

Lương Văn Lành

PCT Hội ND

0988502491

5

Cầm Bá Thêm

PCT Hội CCB

0867811583

6

Cầm Bá Đại

PBT Đoàn TN

0365307095

7

Cầm Bá Tuyên

CB Thú y - KN

0335643353

8

Cầm Bá Níu

CT Hội NCT

0333079527

- Về thôn bản sắp xếp theo phương án trưởng thôn kiêm CA viên, BT kiêm trươgnr ban công tác mặt trận.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lang Văn Soạn

T.Thôn Ngọc Trà

0376653088

2

Lang Văn Đợi

T.Thôn Mơ Thắm

0915640385

3

Lữ Văn Toán

T.Thôn Hún

0357769007

4

Lữ Văn Thắng

T.Thôn Yên Mỹ

0377218286

5

Cầm Văn Để

T.Thôn An Nhân

0866046123

6

Lang Văn Chung

T.Thôn Chiềng

0334010271

7

Cầm Bá Ngoan

T.Thôn Buồng

0365936147

8

Vi Văn Ót

T.Thôn Kha

0974520213

9

Cầm Thanh Bình

T.Thôn Nhàng

0346542144

10

Vi Văn Hùng

T.Thôn Hợp Nhất

0388596423