chuyển giao sử dụng cổng thông tin điện tử

Ngày 24/10/2016 00:00:00

- Quản lý quyền sử dụng - Đăng tinh bài - Văn bản phát hành của xã

Ngày 13/10/2016 xã Luận Khê tập huấn cho toàn thể cán bộ công chức sử dụng cổng thông tin điện tử, toàn thể cán bộ công chức lắng nghe giảng viên hướng dẫn vào các bước sử dụng vận hành cổng thông tin điện tử. Buổi tập huấn bế giảng vào lúc 15 giờ cùng ngày, Đồng Chí: Cầm Thanh Xứng - Chủ tịch UBND xã phát biểu bế giảng lớp tập huấn có ý kiến chỉ đạo v/v thực hiện có hiệu quả cổng thông tin điên tử, từ 01 tháng 11 năm 2016, tát cả cán bộ, công chức đều thể hiện các công việc trên hệ thống của cơ quan, giao cho văn phòng UBND xã kiểm tra, đông đốc, theo dõi chấm công hoạt động hàng ngày; trước lãnh đạo, CBCC hứa sẽ thực hiện hiệu quả cổng thông tin điện tử của UBND xã, xin cảm ơn các đ/c cán bộ viễn thông đã tận tụy hướng dẫn lại cho anh em CBCC địa phương.

chuyển giao sử dụng cổng thông tin điện tử

Đăng lúc: 24/10/2016 00:00:00 (GMT+7)

- Quản lý quyền sử dụng - Đăng tinh bài - Văn bản phát hành của xã

Ngày 13/10/2016 xã Luận Khê tập huấn cho toàn thể cán bộ công chức sử dụng cổng thông tin điện tử, toàn thể cán bộ công chức lắng nghe giảng viên hướng dẫn vào các bước sử dụng vận hành cổng thông tin điện tử. Buổi tập huấn bế giảng vào lúc 15 giờ cùng ngày, Đồng Chí: Cầm Thanh Xứng - Chủ tịch UBND xã phát biểu bế giảng lớp tập huấn có ý kiến chỉ đạo v/v thực hiện có hiệu quả cổng thông tin điên tử, từ 01 tháng 11 năm 2016, tát cả cán bộ, công chức đều thể hiện các công việc trên hệ thống của cơ quan, giao cho văn phòng UBND xã kiểm tra, đông đốc, theo dõi chấm công hoạt động hàng ngày; trước lãnh đạo, CBCC hứa sẽ thực hiện hiệu quả cổng thông tin điện tử của UBND xã, xin cảm ơn các đ/c cán bộ viễn thông đã tận tụy hướng dẫn lại cho anh em CBCC địa phương.