Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
65
Tuần này:
288
Tháng này:
1053
Tất cả:
248280

Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 26/02/2014 15:29:53

Trong các ngày từ 14 đến 25-2, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có các cuộc làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Việc thực hiện Kết luận số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến 2020.

Thực hiện Nghị quyết 25, Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể, bằng nhiều hình thức đã tổ chức quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát, đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp trong các cấp hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, thu hút hội viên; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đơn vị...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến 2020, Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể đã xây dựng chương trình hành động, triển khai quán triệt từ tháng 1-2014 và đề ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện; tăng cường chỉ đạo các cấp hội thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, các chương trình, dự án giúp hội viên phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức và tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức họat động nhằm tập hợp thu hút hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc thực hiện Kết luận số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cấp hội được thực hiện theo đúng điều lệ quy định; bộ máy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo đúng mô hình của Trung ương hội hướng dẫn; số lượng biên chế thực hiện theo đúng thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ tiêu chuẩn và phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức lối sống; trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng hội vững mạnh, toàn diện.

Ghi nhận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất và đánh giá cao công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nghị quyết, thông báo Kết luận 65 của Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể, đồng thời đề nghị: Để tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức và hành động trong các tổ chức hội và hội viên đối với công tác dân vận, cần tiếp tục tăng cường và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, tạo sự đồng thuận và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các Đảng đoàn, hội tổ chức triển khai đến các cấp hội, hội viên bảo đảm đúng tinh thần nội dung nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết và kế hoạch; đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 trở thành tỉnh tiên tiến.

Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đăng lúc: 26/02/2014 15:29:53 (GMT+7)

Trong các ngày từ 14 đến 25-2, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có các cuộc làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Việc thực hiện Kết luận số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến 2020.

Thực hiện Nghị quyết 25, Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể, bằng nhiều hình thức đã tổ chức quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát, đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp trong các cấp hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, thu hút hội viên; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đơn vị...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến 2020, Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể đã xây dựng chương trình hành động, triển khai quán triệt từ tháng 1-2014 và đề ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện; tăng cường chỉ đạo các cấp hội thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, các chương trình, dự án giúp hội viên phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức và tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức họat động nhằm tập hợp thu hút hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc thực hiện Kết luận số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cấp hội được thực hiện theo đúng điều lệ quy định; bộ máy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo đúng mô hình của Trung ương hội hướng dẫn; số lượng biên chế thực hiện theo đúng thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ tiêu chuẩn và phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức lối sống; trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng hội vững mạnh, toàn diện.

Ghi nhận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất và đánh giá cao công tác phối hợp, triển khai thực hiện các nghị quyết, thông báo Kết luận 65 của Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đoàn thể, đồng thời đề nghị: Để tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức và hành động trong các tổ chức hội và hội viên đối với công tác dân vận, cần tiếp tục tăng cường và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, tạo sự đồng thuận và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các Đảng đoàn, hội tổ chức triển khai đến các cấp hội, hội viên bảo đảm đúng tinh thần nội dung nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết và kế hoạch; đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 trở thành tỉnh tiên tiến.