Sang nay ngay 15 thang 4 nam 2014, Mat tran to quoc xa Luan Khe to chuc ky hop thu 2 khoa 14 nhiem ky 2013-2018

Đăng lúc: 06/05/2014 07:43:34 (GMT+7)

Sang nay ngay 15 thang 4 nam 2014, Mat tran to quoc xa Luan Khe to chuc ky hop thu 2 khoa 14 nhiem ky 2013-2018. Tham gia ky hop co cac dong chi lanh dao ĐU, HDND, UBND, UV Mat tran to quoc xa