THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Lang Thanh Lê ( Bí thư đảng ủy )
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Lữ Khắc Thuyền
Điện thoại:
Thư điện tử:
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Lang Thanh Lê ( Bí thư đảng ủy )
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Lữ Khắc Thuyền
Điện thoại:
Thư điện tử: